Verbetering van de verkeersdoorstroming

Als wegen konden denken, zou het verkeer doorstromen

De verbetering van de kwaliteit van de verkeersdoorstroming, het voorkomen van economische schade, het verlagen van de wegenbouwkosten en het verlagen van de milieubelasting.

 
 

Optimalisatie

Op basis van de actuele en toekomstige verkeerssituatie wordt door geschikte verkeersmanagementmaatregelen een verbetering van de verkeersdoorstroming bereikt. Hierbij worden naast lokaal werkende systemen vooral omleidingsadviezen ingezet om de de verkeersstromen te beinvloeden. Speciale systemen bij tunnels houden rekening met de aspecten van de verkeers- en tunnelveiligheid.

De beïnvloeding van het verkeer vindt plaats via dynamische informatiepanelen, door maximumsnelheden aan de situatie aan te passen, waarschuwingen en geboden weer te geven, tekstinformatie weer te geven op DRIPs en wegwijzers dynamisch aan te passen.

Onze systemen ondersteunen de volgende methodes voor de lokale beïnvloeding:

Trajectbeïnvloeding met automatische of handmatige schakeling voor het harmoniseren van de snelheid of het waarschuwen voor files en gevaren, enz.

Toeritdosering bij de toeritten van snelwegen om de verkeersdoorstroming op een hoofdrijbaan met een hoge verkeersintensiteit minder te verstoren

Tijdelijke openstelling van de spits- en plusstroken om in de spits extra capaciteit te creëren

Beïnvloeding van knooppunten met dynamische rijstrookverdeling afhankelijk van de vraag op het knooppunt

meer informatie

Door het weergeven van omleidingsadviezen kan het verkeer in het wegennet worden beïnvloed. Basis is de verkeerstoestand op de hoofdroute en alternatieve routes. Hieruit kunnen, via beslissingslogica, rekening houdend met korte termijn prognoses, geschikte maatregelen worden bepaald.

Andere beïnvloeding is informatieverstrekking aan de weggebruiker, die al dan niet door navigatieapparatuur ondersteunt,  zelf een alternatieve route zoekt.

meer informatie

In dichtbevolkte gebieden wordt rekening gehouden met een koppeling aan het wegennetwerk dat vanuit een stedelijke verkeerscentrale wordt gemanaged. Via een netwerkmanagementsysteem wordt een wegbeheerder overstijgend regelstrategie ondersteund, die rekening houdt met de verkeerssituatie op het totale wegennet.

Indirect wordt het verkeer door een vermindering van de negatieve impact van verkeersmaatregelen positief beïnvloed door een geoptimaliseerde planning van wegwerkzaamheden of de inzet van strooidiensten.

Downloads